Introduction of Journal
Current Issue
Archive
J. KSQM Search
Introductions For Authors JournalSearch
Year(s) ~ Volume Number
Author
Title1
MODAPTS 의 시간단위 및 동시동작의 High Task MODAPTS ( HITMAP ) 구조와 의 개발에 관한 연구
박성학 ( Sung Hak Park )
1992 / v20 / n2
2
FMS 에서의 작업부하균형을 고려한 기계부하결정
윤영수 , 이상용 ( Young Soo Yun , Sang Yong Lee )
1992 / v20 / n2
3
유연생산시스템에서의 버퍼시스템 설계
강희정 , 김환성 , 조남호 ( Hee Jung Kang , Whan Sung Kim , Nam Ho Cho )
1992 / v20 / n2
4
유인성 판단과 검사수행도에 관한 연구
손일문 , 이동춘 , 이상도 ( Il Moon Son , Dong Chun Lee , Sang Do Lee )
1992 / v20 / n2
5
Experiment design and human reliability in software quality control system
( Peom Park )
1992 / v20 / n2
6
한국산업의 계측투자실태분석
김동진 , 남경희 ( Dong Jin Ki , Kyung Hee Nam )
1992 / v20 / n2
7
Use of the Linear Placement Statistics for the Par - allelism of Two Regression Lines
( Moon Sup Song , Hong Nai Park , Kay O Lee , Byeong Uk Park , Bong Sup Shin )
1992 / v20 / n2
8
생산공정의 형태가 AOQ 에 미치는 영향
주용준 , 강경식 , 김창은 ( Yong Jun Ju , Kyung Sik Kang , Chang Eun Kim )
1992 / v20 / n2
9
Fuzzy Sets 을 이용한 시스템 부품의 고장가능성 진단에 관한 모델
김길동 , 조암 ( Gil Dong Kim , Ahm Cho )
1992 / v20 / n2
10
대용특성을 이용한 예방정비모형 : 주기적으로 관측하는 경우
구자항 , 장중순 , 김원중 ( Ku Ja Hang , Jung Soon Chang , Won Jung Kim )
1992 / v20 / n2

     1   2     

13F, 145, Gasandigital1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506, KOREA
Tel : +82-2-2624-0357   Fax : +82-2-2624-0358
Copyright (c) 2012 by KSQM.ORG. All right Reserved.