Introduction of Journal
Current Issue
Archive
J. KSQM Search
Introductions For Authors JournalSearch
Year(s) ~ Volume Number
Author
Title1
회원가입
학회자료
2005 / v33 / n3
2
품질경영학회지 투고요령
학회자료
2005 / v33 / n3
3
품질경영학회지 편집방침
학회자료
2005 / v33 / n3
4
논문투고 안내
학회자료
2005 / v33 / n3
5
저자소개
학회자료
2005 / v33 / n3
6
두 개의 처리 비교를 위한 실용적인 실험 계획 전략과 분석
임용빈 ( Yong Bin Lim )
2005 / v33 / n3
7
공정분산 관리를 위한 누적합 관리도
이윤동 ( Yoon Dong Lee ) , 김상익 ( Sang Ik Kim )
2005 / v33 / n3
8
프로젝트 위험관리강화를 통한 원가개선의 6시그마 사례
정하성 ( Ha Sung Jung ) , 이동화 ( Dong Wha Lee ) , 이민구 ( Min Koo Lee )
2005 / v33 / n3
9
선택적 누적합(S-CUSUM) 관리도
임태진 ( Tae Jin Lim )
2005 / v33 / n3
10
수중유도무기의 통합정비체계 구축 방안에 관한 연구
신주환 ( J. H. Shin ) , 윤원영 ( W. Y. Yun )
2005 / v33 / n3

     1   2     

13F, 145, Gasandigital1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506, KOREA
Tel : +82-2-2624-0357   Fax : +82-2-2624-0358
Copyright (c) 2012 by KSQM.ORG. All right Reserved.