Introduction of Journal
Current Issue
Archive
J. KSQM Search
Introductions For Authors JournalSearch
Year(s) ~ Volume Number
Author
Title1
특집호 논문모집안내
학회자료
2006 / v34 / n4
2
회원가입
학회자료
2006 / v34 / n4
3
품질경영학회지 투고요령
학회자료
2006 / v34 / n4
4
품질경영학회지 편집방침
학회자료
2006 / v34 / n4
5
논문투고 안내
학회자료
2006 / v34 / n4
6
변화점을 갖는 불완전수정 소프트웨어 신뢰도 성장모형 연구
남경현 ( Kyung H. Nam ) , 김도훈 ( Do Hoon Kim )
2006 / v34 / n4
7
지속적으로 향상되는 공정에서 기하 조정 관리한계를 사용한 X(-) 관리도
유미정 ( Mi Jung Ryu ) , 박창순 ( Chang Soon Park )
2006 / v34 / n4
8
6 시그마를 이용한 국내 유통산업의 서비스품질 평가에 관한 연구
유한주 ( Han Joo Yoo ) , 송광석 ( Gwang Suk Song )
2006 / v34 / n4
9
비정규 모집단에 대한 일변량 및 다변량 누적합 관리도의 성능 분석
장영순 ( Young Soon Chang )
2006 / v34 / n4
10
다특성 동시최적화를 위한 통합배열과 교차배열 접근의 비교연구
이재훈 ( Jae Hoon Lee ) , 박성현 ( Sung Hyun Park )
2006 / v34 / n4

     1   2     

13F, 145, Gasandigital1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506, KOREA
Tel : +82-2-2624-0357   Fax : +82-2-2624-0358
Copyright (c) 2012 by KSQM.ORG. All right Reserved.